GDPR

V prípade, že sa nezobrazujú PDF dokumenty refrešujte pod-stránku tu.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré boli získané počas Vašej návštevy na našich stránkach www.wocfap.company do 24.05.2018, sa spracúvali v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od 25.05.2018 sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon 18“).

V zmysle Zákona 18 je prevádzkovateľom:

WOCFAP s.r.o. Sibírska 6948/31, 080 01, Prešov, IČO: 47 535 318 DIČ: 20239392366,  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri (vložka číslo: 29366/P)

Kontaktná osoba:

Tomáš Šidelský (konateľ), tomassidelsky@gmail.com

Zodpovedná osoba:

Konateľ.

Čo to pre Vás a Vaše osobné údaje znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď Vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria Vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia Vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre Vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jej IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké osobné údaje teda uchovávame?

Počas Vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z Vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa Vám páči a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť Vašim požiadavkám. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide o Váš osobný údaj. Na základe Vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si Vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre Vás to má tú výhodu, že Vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému Vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu Vašich záujmov. Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: wocfap@gmail.com a lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo Vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie. Viac o cookies aj tu.

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre. Vaše osobné údaje sú používané len v nevyhnutnom rozsahu na účely bližšie konkretizované v týchto informáciach.

Čo je to spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich možné ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe Vami poskytnutých údajov Vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré Vám konkrétne zlepšia život.

Osobné údaje, ktoré spracúva prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ, resp. PO aj Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – za účelom vystavenia daňového dokladu – faktúry a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka a doručovania bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, aktualizácia informácií, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy, teda zmluvná požiadavka –  zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) Zákona 18;

mobilné / telefónne číslo – za účelom informovania o stave objednávky VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je zmluvná požiadavka –  zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) Zákona 18;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzatvorenej online –  zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) Zákona 18.

video / kamerový záznam – osobné údaje, ktoré sú súčasťou video záznamu, a sú použité a zobrazené:

v digitálnej požičovni za účelom plnenia zmluvy na základe typu Vašej záväznej objednávky = právny základ je zmluvná požiadavka – zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) Zákona 18;

ako ukážka našich prác a v portfóliu našich služieb – za účelom prezentovania našej spoločnosti a našej tvorby = poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona

komentár na našich webových stránkach – ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografie a obsah komentára). Tieto Vaše osobné údaje nepoužívame na žiadne iné účely. Svoj komentár môžete kedykoľvek vymazať = poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje v našej spoločnosti spracúvame na základe nasledujúcich právnych základov:

 • poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona
 • poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona
 • poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno f) zákona

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní Váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu osobných údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – zamestnanci či sprostredkovatelia – ktorí prichádzajú do kontaktu s Vašimi údajmi, sú náležite poučení o zásadách spracovania osobných údajov, o Vašich právách a sú zaviazaní mlčanlivosťou v zmysle §79 Zákona 18.  Máme zabezpečenú šifrovanú komunikáciu.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://;, platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o Vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. Navyše k 25.05.2018 máme vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu pre preukázanie súladu so Zákonom 18.

Osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú súčasťou papierovej dokumentácie, sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli Vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, alebo by bol náš systém napadnutý iným spôsobom a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín od zistenia takého útoku informovaní. Zároveň budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie poskytneme písomne.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností / neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t. j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie  poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie. Čiže na kontaktných e-mail: wocfap@gmail.com

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak Vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, Vaše osobné údaje spracúvané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracúvané nezákonne.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracúvať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. Obhajovanie Vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme Vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Na Vašu žiadosť Vám oznámime zmenu, opravu, resp. vymazanie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracúvania (viď vyššie) Vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Všetky Vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

V zmysle Zákona 18 máte právo

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby § 21
 • právo na opravu osobných údajov § 22
 • právo na vymazanie osobných údajov § 23
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov § 24
 • právo na prenosnosť osobných údajov § 26
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň Vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Príjemcovia údajov

Náš tím funguje na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov so sprostredkovateľmi. Sprostredkovatelia nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním Vašich osobných údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Hosting nám poskytuje spoločnosť:

 • WebSupport, s.r.o. IČO: 36421928, Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, SR

ukázať viac

Účtovnícke služby nám zastrešuje:

 • Monika Marcinková, Lascov, 135, 086 45 Lascov, Slovenská Republika

Naši internetoví partneri:

 • VIMEO,

ukázať viac

 • PAYPAL,
 • FACEBOOK,
 • GOOGLE DRIVE,
 • GOOGLE ANALITIC

Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky:

 • Daňový úrad
 • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a Vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť Vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálnej možnej miery ošetrené.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na wocfap@gmail.com, ďakujeme.

Naše vyhlásenie

Vyhlasujeme, že pri spracúvaní osobných údajov sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov Zákona 18:

 • zásada zákonnosti § 6
 • zásada obmedzenia účelu §7
 • zásada minimalizácie OÚ § 8
 • zásada správnosti § 9
 • zásada minimalizácie uchovávania § 10
 • zásada integrity a dôvernosti § 11
 • zásada zodpovednosti § 12
 • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ
 • podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Spracúvanie osobných údajov v zmysle § 16, § 17, § 18 Zákona 18 nevykonávame.

Dodržiavame ustanovenia zákona:

 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
 • bezpečnosť spracúvania 39

Zachovávame mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúvame.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a budeme Vás informovať e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 25.05.2018

Ing. Pavol Kleban

Preukázanie súladu s nariadením GDPR

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab