ETICKÝ KÓDEX

Ak etický kódex je súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych noriem, ideálov a princípov spoločnosti, pre ktorú je určený, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov. Je jedným z najvýznamnejších spôsobov vnášania etiky do každodenného života a usmerňovania správania sa člena tejto spoločnosti. Mal by vystihovať aj špecifiká jednotlivých spoločností a vychádzať z potrieb spoločnosti, pre ktorú bol ustanovený. Preto jednotlivé spoločnosti majú vypracovaný svoj etický kódex.

ETICKÝ KÓDEX WOCFAP s.r.o.

“… v príprave (?) … alebo či už samotný web nenesie sám o sebe mieru a do akej miery ETIKU AJ K PRAVDE ? – pýtam sa nie len sám seba … T.Š.”